คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการปรับปรุงห้องฝึกปฏิบัติการแผนกวิชาการโรงแรม ประจำปีงบประมาณ 2567