คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการศึกษาดูงาน แผนกช่างอิเล็กทรอนิกส์