คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการการพัฒนาโปรแกรมระบบสารสนเทศ Pre-Ved FVE ประจำปีการศึกษา 2567 วิทยาลัยการอาชีพฝาง จังหวัดเชียงใหม่