ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพฝาง เรื่อง กำหนดประเภทและอัตราการจัดเก็บค่าเล่าเรียน ค่าบำรุง ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องในการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ สำหรับคนพิการ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 1/2567