ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การประดับเข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์ งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 คู่กับเข็มที่ระลึกตามสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562