คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการศึกษาดูงาน สาขาวิชาการตลาด และสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก