คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพฝาง ประจำปีการศึกษา 2567