คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการซักซ้อมอพยพหนีภัยในสถานศึกษา (ไฟไหม้ แผ่นดินไหว ตึกถล่ม)