คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการกิจกรรม 5 ส. Big Cleaning Day ประจำปีการศึกษา 2567