ผลงานวิชาการ เรื่อง รูปแบบการบริหารงานวิชาการด้านการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคนิคการออกแบบนวัตกรรม (Design Thinking) เพื่อพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และสร้างนวัตกรของนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพฝาง โดย นายปัญญา ช่างงาน