รับสมัครเข้าเรียน วิทยาลัยการอาชีพฝาง

ใบสมัครเข้าเรียน ปีการศึกษา 2566

วิทยาลัยการอาชีพฝาง สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา

***เอกสารประกอบการสมัครเข้าเรียน***

1.ใบรับรองผลการเรียน / สำเนาใบรบ.สำเร็จการศึกษา จำนวน 1 ใบ

2. สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ผู้สมัคร) จำนวน 1 ใบ

3. รูปถ่าย ขนาด 1- 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป

กรอบใบสมัครได้ที่ https://docs.google.com/…/1Nrjul9…/edit