ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การออกหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูโดยไม่มีใบประกอบวิชาชีพ ตำแหน่งครูผู้ช่วย