คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ (อบรมเขียนแผนธุรกิจ) ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการเป็นผู้ประกอบการ วิทยาลัยการอาชีพฝาง ประจำปีการศึกษา 2566