งานวัดผลและประเมินผล

นายสราวุธ  ปันทะนะ

หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

[email protected]
08 8888 8888

นางสาวอัมรัตน์  ซ่อนกลิ่น

ผู้ช่วยหัวหน้างานวัดผลและประเมินผล

[email protected]
08 8888 8888

นายนครินทร์  พงษ์ศรีลา

เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล

[email protected]
08 8888 8888

นางไพรรินทร์  คำชัยยะ

เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล

[email protected]
08 8888 8888

นายพชรกฤต  ป้วนป้อม

เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล

[email protected]
08 8888 8888

นายวัฒนา  กุณาฝั้น

เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล

[email protected]
08 8888 8888

นายธนากร  สุดาลา

เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล

[email protected]
08 8888 8888

นางสาวกันฑรัตน์  การิยา

เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล

[email protected]
08 8888 8888

นายปณิธาน  บริบูรณ์

เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล

[email protected]
08 8888 8888

นางสาวพุทธรักษ์  มาเยอะ

เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล

[email protected]
08 8888 8888

นางสาวนภาลัย  หวลกาบ

เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล

[email protected]
08 8888 8888

นางสาวยิงมอญ  ลุงปัน

เจ้าหน้าที่งานวัดผลและประเมินผล

[email protected]
08 8888 8888

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. ส่งเสริม สนับสนุนครูและผู้สอนให้มีความรู้ความเข้าใจและปฏิบัติตามระเบียบการวัดผลและประเมินผล
 2. กำกับ ดูแล จัดการเรียนการสอน การวัดผลและประเมินผลในสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ
 3. ดำเนินการเกี่ยวกับการโอนผลการเรียน
 4. ตรวจสอบผลการให้ระดับคะแนนก่อนเสนอคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาและผู้อำนวยการวิทยาลัย เพื่ออนุมัติผลการเรียน
 5. รวบรวมผลการเรียนที่ได้รับการอนุมัติแล้วส่งงานทะเบียน
 6. จัดสอบมาตรฐานวิชาชีพร่วมกับแผนกวิชาและรายงานผลการประเมินตามระเบียบ
 7. ดำเนินการวิเคราะห์ข้อสอบและจัดทำข้อสอบมาตรฐาน
 8. เก็บรักษาและทำลายเอกสารหลักฐานการประเมินผลการเรียนและเอกสารเกี่ยวกับงานวัดผลและประเมินผลการเรียนตามระเบียบ
 9. ดำเนินการเกี่ยวกับการเทียบโอนผลการเรียน เทียบโอนความรู้ และประสบการณ์
 10. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา
 11. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
 12. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
 13. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย