งานสื่อการเรียนการสอน

นางสาวอัมรัตน์  ซ่อนกลิ่น

หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน

[email protected]
08 8888 8888

นายสันติ  ปัญญา

ผู้ช่วยหัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน

[email protected]
08 8888 8888

นางวรนุช  มาอินทร์

เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน

[email protected]
08 8888 8888

นางไพรรินทร์  คำชัยยะ

เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน

[email protected]
08 8888 8888

นางสาวภิราภัทร์  แซ่อึ้ง

เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน

[email protected]
08 8888 8888

นายสราวุธ  ปันทะนะ

เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน

[email protected]
08 8888 8888

นายมิตรมงคล  เดชะบุญ

เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน

[email protected]
08 8888 8888

นายพงศธร  อิ่นแก้ว

เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน

[email protected]
08 8888 8888

นายสมชาย  แสงคำ

เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน

[email protected]
08 8888 8888

นางสาวนภาลัย  หวลกาบ

เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน

[email protected]
08 8888 8888

นางสาวยิงมอญ  ลุงปัน

เจ้าหน้าที่งานสื่อการเรียนการสอน

[email protected]
08 8888 8888

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  1. วางแผนจัดหา จัดทำ การให้บริการ สื่อการเรียนการสอน โสตทัศนูปกรณ์และพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศการเรียนรู้
  2. จัดหารวบรวมวัสดุ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ สื่อโสตทัศนูปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อให้บริการในการศึกษาค้นคว้าของครู นักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปให้สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนในสถานศึกษา
  3. อำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ครูในการจัดทำสื่อการเรียนการสอน
  4. พัฒนาองค์ความรู้ให้แก่ครูในการใช้และผลิตสื่อด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การศึกษาทางไกล การใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์
  5. รับผิดชอบ ดูแล บำรุงรักษา วัสดุ อุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและให้บริการ ด้านโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ การใช้ห้องโสตศึกษา
  6. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  7. ดูแล บำรุงรักษาและรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย