งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

นางวรนุช  มาอินทร์

หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

[email protected]
08 8888 8888

นางสาวกาญจนา  มุงเมือง

ผู้ช่วยหัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

[email protected]
08 8888 8888

นางศศิกาญจน์  เรือนศาสตร์

เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

[email protected]
08 8888 8888

นายเกียรติศักดิ์  วงศ์ษา

เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

[email protected]
08 8888 8888

นายณัฐพล  น้อยตุ่น

เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

[email protected]
08 8888 8888

นางไพรรินทร์  คำชัยยะ

เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

[email protected]
08 8888 8888

นายยุทธนา  อ่อนช่อน

เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

[email protected]
08 8888 8888

นายสราวุธ  ปันทะนะ

เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

[email protected]
08 8888 8888

นางสาวจารุมาศ  ทะระถา

เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

[email protected]
08 8888 8888

นางรัชนีกุล  วงศ์ษา

เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

[email protected]
08 8888 8888

นายญาณศักดา  โอสถ

เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

[email protected]
08 8888 8888

นายอดิศร  ฐิติธรรมรัตน์

เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

[email protected]
08 8888 8888

นางสาวกฤษณา  ชุมภูพล้อย

เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

[email protected]
08 8888 8888

นางสาวทยิดา  อินต๊ะยศ

เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

[email protected]
08 8888 8888

นางสาวนภาลัย  หวลกาบ

เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

[email protected]
08 8888 8888

นางสาวยิงมอญ  ลุงปัน

เจ้าหน้าที่งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

[email protected]
08 8888 8888

หน้าที่และความรับผิดชอบ

  1. จัดการศึกษาวิชาชีพโดยร่วมมือกับสถานประกอบการ และหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ผู้เรียนรู้สามารถไปประกอบอาชีพได้
  2. จัดทำแผนและคู่มือการฝึกตามโครงสร้างของหลักสูตรร่วมกับสถานประกอบการในการวิเคราะห์จุดประสงค์รายวิชาและมาตรฐานรายวิชาที่จะฝึกอาชีพ
  3. วางแผนร่วมกับสถานประกอบการในการนิเทศ ติดตาม การฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการและมีการวัดผลและประเมินผล ควบคุม กำกับ ดูแล และแก้ปัญหาต่าง ๆ
  4. ประชุมสัมมนาครูฝึก ครูนิเทศ เพื่อร่วมกันวางแผนพัฒนาการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
  5. ติดต่อประสานงานกับแหล่งงานและสถานประกอบการเพื่อการจัดหาที่ฝึกงานให้กับนักเรียนนักศึกษา
  6. จัดทำปฏิทินการปฏิบัติงาน เสนอโครงการและรายงานการปฏิบัติงานตามลำดับขั้น
  7. ดูแล บำรุงรักษา และรับผิดชอบทรัพย์สินของสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย
  8. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย